Půjčovní řád / smlouva o zapůjčení sportovního vybavení

Zapůjčení sportovního /splitboardového/ vybavení  je přesně definováno touto smlouvou dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného
sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, celkovou cenu „kauce“ a termín zapůjčení
určený datem vypůjčení a datem vrácení. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že smlouvě rozumí a souhlasí s ní. Nedílnou součástí smlouvy je i ceník poškození sportovního vybavení způsobeného nájemcem.


Pronajímatel: 

Boardbox s.r.o.

Stará 250, Průhonice, 252 43

IČ: 24727806, DIČ: CZ 24727806


Nájemce :

Jméno a příjmení:

číslo dokladu totožnosti:

Bydliště:

                                Rezervace a zapůjčení vybavení

Rezervace vybavení se provádí e-mailem:info@garasplitboards.com, telefonicky : +420 736 489 165, osobně: GARA SPLITBOARDS, Stroupežnického 21, Praha 5  150 00   /pouze po předchozí telefonické domluvě/

Půjčovné je splatné v den rezervace nebo zapůjčení a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.
Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení kauce splatné při převzetí vybavení /pouze v hotovosti !!!!!/. 

Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.


                                
                                Odpovědnost za škodu a zdraví

Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.

Sportovní vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození či zničení ani proti ztrátě či krádeži. V případě zájmu nájemce o pojištění si toto celé zajišťuje nájemce sám.


Při ztrátě či odcizení vybavení propadá nájemci celá kauce.  

Pronajímatel má právo použít kauci na úhradu škody, která vznikla při použití sportovního vybavení nájemcem. Jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Poškození způsobené nesprávným užíváním vybavení (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po silnici ošetřené štěrkovým posypem)nebo pokud bude zřejmé, že vybavení nebylo použito tam, kde se má používat (pokud bude do skluznice zadřený šťěrk z cesty nebo skluznice bude nadměrně poškozená proti době zapůjčení) a bude jasné, že výzbroj nebyla řádně používána, za takovou škodu odpovídáte a bude vám účtována. CENÍK škod.

 

                                Vrácení sportovního vybavení

Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot a sněhu. V opačném případě je nájemci účtován jednorázový poplatek 100,- Kč za vyčištění vybavení.

Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.

Nevrátí-li nájemce vybavení do 10-ti dnů ode dne vrácení, propadá kauce pronajímateli na zaplacení vzniklé škody. Tímto aktem se vybavení stává majetkem nájemce.

 

 

 

Zapůjčené vybavení:

Splitboard : ................................

Pásy: .......................................

Interface: ..................................

Vázání: .....................................

Hole: .......................................

 


Datum vypůjčení: ............................

Datum vrácení: ..............................

Cena půjčovného: ............................

Kauce: ......................................

 


V Praze/Špindlerově Mlýně dne 

 

 


                                        Pronajímatel:                                                                                                                                                                                               Nájemce:

 

 

 

 

 

 


Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.
Platnost od 1. 1. 2018.
Provozovatel: Boardbox, s.r.o.

0 ks
Košík: 0 CZK
0 ks